bootstrap themes

O FESTIWALU

Miasto, tętniąca życiem aglomeracja. Dla tysięcy dom, przeznaczenie, jedyne bezpieczne miejsce. Wszechobecne odgłosy i światła nocnego życia w tej betonowej dżungli tworzą krajobraz, gdzie każdy może odnaleźć wolność i radość. Bazując na tak potężnych doświadczeniach połączonych wraz z nowoczesną technologią, stworzona została unikalna przestrzeń. Miejsce ukształtowane i stworzone przez miasto i całkowicie z nim połączone. Światła i dźwięki zamieniają się w muzykę oraz efekty wizualne. Wzory tworzą instalacje oraz otaczające scenerie. Miejsce, w którym pojedyncze jednostki stają się wspólnotą. Ciesząc się chwilą, dzieląc wyjątkowe uczucia. Miejsce jak żadne inne.

PRAKTYCZNE INFO

Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany stosować się do postanowień Regulaminu Festiwalu, którego pełna treść jest dostępna TUTAJ oraz na terenie festiwalu w punktach informacyjnych.

ZABRONIONE NA TERENIE FESTIWALU JEST UŻYWANIE

Aparatów cyfrowych z zoomem optycznym powyżej 6x Sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. z wymienną optyką Dronуw Statywów oraz selfiesticków Parasolek ze spiczastym zakończeniem Niebezpiecznych przedmiotуw (noży, ostrych narzędzi, gazu, broni, znacznikуw laserowych, itd.) Alkoholu, narkotykуw, itd. Deskorolek, rolek, hoverboardów, itd. Szczegółowa lista przedmiotуw zabronionych na terenie festiwalu znajduje się w Regulaminie.

GODZINY OTWARCIA

Teren festiwalu jest otwarty od 18:00 do 6:00.

SPRZEDAŻ BILETÓW NA TERENIE FESTIWALU 

Bilety w sprzedaży będą dostępne w kasie przy głównym wejściu na teren festiwalu. Dostępność biletów jest zależna od ogólnej dostępności wejściówek. Bilety przy wejściu sprzedawane będą          w cenie 179 PLN. 

WYMIANA BILETÓW NA OPASKI

Wszystkie bilety muszą zostać wymienione na opaski przed wejściem na teren festiwalu. Wymiana biletu na opaski odbywa się w wyznaczonych punktach przy wejściu na Undercity Festival. Punkt wymiany biletów na opaski czynny jest w dniu 3 listopada 2018 w godzinach 15:00 do 4:00

PUNKTY INFORMACYJNE

Punkty informacyjne znajdują się przy głównym wejściu na teren festiwalu oraz na terenie wydarzenia. Punkt przy wejściu otwarty jest w dniu 3 listopada 2018 w godzinach 15:00 do 4:00 zaś punkt na terenie festiwalu w godzinach 18:00 do 6:00.

DOSTĘPNOŚĆ OzN

Zależy nam na przystosowaniu terenu festiwalu tak, aby każdy jego uczestnik mógł czuć się swobodnie i w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji imprezy. Właśnie dlatego na Undercity Festival zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Poniżej znajduje się pełna lista udogodnień dostępnych na terenie festiwalu:

 
– Dla widzów z niepełnosprawnościami, oprócz regularnych punktów przy wejściach, przygotowaliśmy specjalne wejście dla osób poruszających się na wózkach. 

– Wszystkie sceny i strefy gastronomiczne znajdują się na utwardzonym terenie. Dostęp do wszystkich stref gastronomicznych jest możliwy poprzez szerokie korytarze oraz windy.
 
– Na terenie obiektu dostępne są toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  
 
– Przy wejściu na teren festiwalu oraz na jego terenie osoby z niepełnosprawnościami znajdą pomoc naszych Wolontariuszy. Wolontariusze pomogą w przemieszczaniu się po terenie, omijając ciasne korytarze i zatłoczone przejścia oraz doradzą, jaką drogą najlepiej dostać się do punktów gastronomicznych.

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FOLLOW THE STEP

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2015 poz. 2139 (zwanej dalej "Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprez (zwanej dalej: "Imprezą"), tj. przez spółkę: FOLLOW THE STEP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolna 38/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 663978, (zwaną dalej: "Organizatorem").

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie                 w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

    a) "Bilet" oznacza jednorazową indywidualną zgodę wejścia na Imprezę;

    b) "Sektory" oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy Masowej Płyta, (II) Strefa Imprezy Masowej Trybuny, (II) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu;

   c) "Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby,     w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

   d) "Teren Imprezy" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

   e) "Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia poniżej 16-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Osoba małoletnia od 16-tego roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

SPRZEDAŻ BILETÓW:

6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz na stronie www.followthestep.com, oraz www.biletomat.pl, www.eventim.pl, www.eBilet.pl, www.goingapp.pl, www.goout.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od opłat obowiązujących     w poszczególnych kanałach sprzedaży biletów. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.followthestep.com

7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

9. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

10. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

11. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety oraz dowód tożsamości.

12. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku od 4 do 16 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy wejściu na Imprezę okaże podpisaną deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.

13. Małoletni do lat 4, mogą uczestniczyć w koncercie bezpłatnie wyłącznie pod opieką osoby doresłej, która przy wejściu na Imprezę okaże podpisana deklarację deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Małoletni przez cały czas trwania imprezy musi posiadać specjalne słuchawki ochronne. 

14. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

   a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

   b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.

   c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

   d) sobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy piwa do 3,5% nabytego na terenie), środki odurzające lub substancje psychotropowe.

   e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

15. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

16. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

   a) nie posiadającym Identyfikatora,

   b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,

   c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

   d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,

   e) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

17. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

18. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

   a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

   b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

   c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

   d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

19. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

20. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie,       a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

21. Zabrania się:

   a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

   b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.

   c) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

22. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

23. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym                            w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

   a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

   b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

   c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 20 Regulaminu,

   d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

   e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

   f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Imprezy lub w celu odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,

   g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

24. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

25. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

   a) ręczne wykrywacze metalu,

   b) wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

   c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

26. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:

   a) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,

   b) porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

27. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

28. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

29. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

30. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

31. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

   a) Zaplecze techniczno-socjalne,

   b) Widownia w hali,

   c) Zespoły wejścia głównego,

   d) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

   e) Strefy Gastronomiczne w których dostępne będzie piwo do 3,5% (z możliwością spożycia tylko   w tych strefach).

32. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

   a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

   b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

33. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

34. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

35. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

36. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

REKLAMACJE:

37. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

FOLLOW THE STEP SP. Z O.O. 
Smolna 38/1, 00-375 Warszawa.

38. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 36 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

39. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa     w niniejszym rozdziale Regulaminu.

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

40. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

41. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

42. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

43. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

45. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

   a) na stronie internetowej www.followthestep.com

   b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy,

   c) przy wejściu na teren Imprezy.

46. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 34 na piśmie, przesyłką poleconą.

47. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

48. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2017 roku

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 roku.


NIEPEŁNOLETNI UCZESTNICY IMPREZ

Osoby, niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w koncercie samodzielnie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz poprawnie wypełnionej i podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie, której wzór dostepny jest do pobrania TUTAJ.

Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia poniżej 16 roku życia, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Wzór dostępny do pobrania TUTAJ.

OBSERWUJ NAS!