REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FOLLOW THE STEP

FESTIWAL UNDERCITY 5-6.11.2021 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulaminy poszczególnych Imprez oraz dodatkowe regulaminy zakupu biletów na poszczególne Imprezy są
dostępne na stronach internetowych dedykowanych Imprezom oraz na stronie Organizatora i mogą zawierać
dodatkowe istotne informacje oraz różnice proceduralne. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymienionymi
dokumentami przeważające znaczenie ma regulamin Imprezy oraz regulamin zakupu biletów na poszczególne
Imprezy.

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2015 poz. 2139 (zwanej dalej Ustawą) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprez (zwanej dalej Imprezą), tj. przez spółkę: FOLLOW THE STEP
SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolna 38/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 663978, (zwaną dalej: Organizatorem).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na
którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób
obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń,
znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem
biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a) Bilet; oznacza jednorazową indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, lub oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator. Identyfikator oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na
ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę
jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na
Identyfikator osobiście;
b) Sektory; oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy Masowej Płyta, (II) Strefa
Imprezy Masowej Trybuny, (II) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa, do których dostęp uzależniony jest od nabycia
odpowiedniego rodzaju Biletu
c) Służby Porządkowe i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym
pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo
osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu
zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
d) Teren Imprezy; oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą
e) Uczestnik Imprezy; oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy
może być także osoba małoletnia do 16-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną
odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej
jak i dorosłej; osoba małoletnia powyżej 16-tego roku życia – samodzielnie. Z posiadania biletu zwolnione są dzieci
poniżej 3 roku życia. Zwolnienie z konieczności zakupu biletu należy udokumentować dowolnym dokumentem
potwierdzającym wiek dziecka.

SPRZEDAŻ BILETÓW:
6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz na stronie www.followthestep.com
oraz oficjalnych stronach imprez organizowanych przez Follow The Step. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie
po cenie wydrukowanej na Bilecie. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie
od opłat obowiązujących w poszczególnych kanałach sprzedaży biletów. Lista pozostałych autoryzowanych
punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.followthestep.com
Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, jest
uprawniony do zwrotu biletu lub zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie
wydarzenia.

7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób
wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie
przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży
premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w
celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie
sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i
pomocnictwo są karalne.

9. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora.
Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w
konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowego
wstępu na Teren Imprezy. W przypadku opuszczenia Terenu Imprezy, ponowny wstęp jest możliwy jedynie po
nabyciu kolejnego Biletu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie)
osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu
spotka się z odmową wstępu na Imprezę. W przypadku gdy bilet przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator (opaskę). Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.
UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których
poinformuje na stronie inrentowej wydarzenia.

10. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób
zobowiązana jest do nabycia Biletów. Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania Imprezy, znaczącej zmiany miejsca Imprezy lub terminu odbycia się Imprezy. W takim przypadku Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot lub wymiana biletów związana z odwołaniem lub zmianą, możliwa jest jedynie do momentu rozpoczęcia Imprezy. Po rozpoczęciu Imprezy możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu został wykorzystany. Zwrot biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu. Nabywca biletu oraz Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie przewiduje możliwości przekazywania biletów innych użytkownikom aplikacji Going App.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży, które
podane są przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:
11. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety oraz dowód tożsamości lub nieuszkodzonym
Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku, zgodny ze wzorem Oranizatora.
W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16. lat, może on uczestniczyć w Imprezie
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze
deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.
W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 3 lat, ma on obowiązek posiadać ochraniacze
słuchu. UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.

12. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12 powyżej, Organizator zobowiązany
jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące
do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec
skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego
na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także
osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
d) sobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy piwa do 3,5% nabytego na terenie), środki
odurzające lub substancje psychotropowe.
e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

13. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

14. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym Identyfikatora,
b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,
e) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

15. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy,
poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i
organizującego ich pracę;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować
się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników
reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z
pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

19. Zabrania się:

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu
fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z
zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą
być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie
przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.
b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.
c) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety
potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
d) wnoszenie dużych plecaków, a także toreb przekraczających wymiary 11,4 cm x 16,51 cm

20. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania
przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na
wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla
toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze
względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie
zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o
wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po
zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.21. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są
uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają
przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 19 Regulaminu,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień
– wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do
opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku
zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Imprezy lub w celu
odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 24.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

22. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

23. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być
wyposażeni m.in. w:

a) ręczne wykrywacze metalu,
b) wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
24. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych
dokonuje przez:
a) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,
b) porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
25. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i
posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u
której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych
oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia
osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza
protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
27. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu
Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za
Bilet.
28. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
29. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Widownia w Płycie,
c) Widownia na Trybunach,
d) Zespoły wejścia głównego,
e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
f) Strefy Gastronomiczne w których dostępne będzie piwo do 3,5% (z możliwością spożycia tylko w tych strefach).

30. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji,
sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy
medycznej.
31. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie,
zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
32. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na
Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy
obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.
33. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie
przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy
będą używane światła stroboskopowe.
34. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i
imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy
może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.

REKLAMACJE:
35. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia
Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
FOLLOW THE STEP SP. Z O.O.
Smolna 38/1, 00-375 Warszawa.
36. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 35 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia
Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów
nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają
ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania.
37. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym
rozdziale Regulaminu.
38. Administratorem danych osobowych jest Follow The Step Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smolna
38/1 Warszawa 00-375. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może
przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane
zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie,
zniszczenie lub anonimizację tych danych.
39. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WIRUSA SARS-CoV-2
39A. Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do samodzielnego
zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub cześć garderoby zasłaniającą usta i nos.
39B. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren imprezy złożyć pisemne oświadczenie lub
wcześniej drogą elektroniczną (wg. instrukcji organizatora przesłanych przez Organizatora drogą mailową), że
uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym. W oświadczeniu należy przekazać organizatorowi dane kontaktowe (adres
zamieszkania oraz nr. telefonu komórkowego), które organizator jest zobowiązany przekazać Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego
podczas Imprezy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz przechowywane do 2
tygodni po dacie odbycia się Imprezy. Nabywca biletu, który nie spełni powyższego obowiązku nie zostanie
wpuszczony na teren imprezy i nie przysługiwać mu będzie zwrot środków przeznaczonych na zakup biletu.
39C. Uczestnicy Imprezy zobowiązani się do zachowywania dystansu min. 1,5 m oraz do dezynfekcji dłoni przy
wejściu do obiektu lub na teren imprezy.
39D. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu
Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych i informacyjnych.
39E. Pojemność poszczególnych widowni oraz obszarów udostępnionych dla publiczności jest ograniczona. Służby
porządkowe uprawnione są do odmowy wstępu uczestnikowi wydarzenia gdy limit osób przebywających w danym
obszarze zostanie osiągnięty. Ponowna możliwość wstępu na teren wyznaczonego obszaru zostanie wznowiona
jedynie w ramach wolnych miejsc.
PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
40. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub
Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
41. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
42. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety
dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora
punktach sprzedaży.
43. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
45. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.followthestep.com
b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
c) przy wejściu na teren Imprezy;
d) na stronach internetowych oficjalnych dystrybutorów imprezy.

46. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 35 na piśmie, przesyłką poleconą.
47. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
48. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
49. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę
zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2020 roku.
Warszawa, dnia 2 czerwca 2020 roku.

Regulamin korzystania z szatni na wydarzeniach
organizowanych przez Follow The Step Sp z o.o.

1. Regulamin korzystania z szatni podczas organizowanych przez Follow The Step imprezach („Regulamin”),
określa zasady udostępniania osobom trzecim (tj. uczestnikom oraz gościom wydarzenia) szatni
administrowanej przez „Follow The Step Sp. z o.o.” (odpowiednio: „Organizator”, „Szatnia”) oraz
przechowywania w niej przedmiotów pozostawionych przez te osoby.
2. Szatnia otwierana jest na równocześnie z godziną rozpoczęcia imprezy, a zamykana w momencie (i) wydania
wszystkich pozostawionych w niej okryć wierzchnich lub innych przedmiotów, lub (ii) opuszczenia terenu imprezy
przez ostatniego uczestnika lub gościa, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Poza w/w
sytuacjami Szatnia nie funkcjonuje.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Szatni oraz zamykania Szatni w
określonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje żadnej odpowiedzialności
Organizatora.
4. Szatnia przyjmuje, w celu przechowania, za wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia, wyłącznie okrycia
wierzchnie.
5. Osoby obsługujące Szatnię są zobowiązane do zachowania należytej staranności w przechowywaniu
powierzonych im rzeczy, w szczególności zaś do utrzymania ich w stanie niepogorszonym.
6. Szatnia nie prowadzi depozytu przedmiotów wartościowych oraz nie przyjmuje, w celu przechowania
następujących przedmiotów: pieniędzy, kluczy, dokumentów, biżuterii i kosztowności innego rodzaju, weksli,
czeków i innych papierów wartościowych, przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich
mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub
zanieczyścić teren Szatni, przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych
materiałów niebezpiecznych, przedmiotów wywołujących odczucie odrazy, zwierząt, w tym wszelkich zwierząt
domowych w klatkach lub pojemnikach.
7. Pozostawienie w Szatni przedmiotów określonych w punkcie 6 bez wiedzy osób obsługujących Szatnię stanowi
naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca takie przedmioty czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8. Przyjęcie rzeczy na przechowanie w Szatni następuje w drodze fizycznego przekazania rzeczy przez osobę
wyrażającą wolę skorzystać z Szatni obsługującemu Szatnię. Osoba obsługująca Szatnię następnie wydaje
osobie przywieszkę z numerkiem, stanowiącą dowód przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wydanie rzeczy z
Szatni następuje wyłącznie za okazaniem przywieszki z numerkiem. Osoba obsługująca Szatnię wyróżnia
widocznym identyfikatorem.
9. Osoba obsługująca Szatnię nie jest zobowiązana do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby
przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanej
przywieszki.
10. W przypadku zagubienia przywieszki i żądania wydania przechowywanych rzeczy, osoba obsługująca
Szatnię jest zobowiązana do: poinformowania osoby, która zgubiła przywieszkę o konieczności poczekania do
momentu wydania wszystkich pozostałych w Szatni okryć i przedmiotów; oraz do uprawdopodobnienia faktu
pozostawienia rzeczy poprzez rozmowę z osobą żądającą ich wydania dotyczącej cech charakterystycznych
rzeczy.
11. Za rzeczy pozostawione na terenie imprezy poza Szatnią Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
12. Rzeczy pozostawione w Szatni przechowywane są przez okres 5 dni. Po upływie tego okresu Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
13. Każdy korzystający z Szatni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i
przestrzegania jego zasad. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzegania niniejszego
Regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, przed pozostawieniem swoich przedmiotów w Szatni, zapoznała się z
postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
14. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest przy Szatni oraz na stronach internetowych Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
16. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Szatni można zgłaszać do Organizatora na adres
[email protected]
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2020 r.

Regulamin